A-kasser på Akassefinder.dk

El-fagets A-kasse

El-fagets A-kasse

📞 El-fagets Arbejdsløshedskasse

El-fagets a-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse til alle inden for el-branchen. Du kan således være medlem uanset om du er selvstændig, lønmodtager eller under uddannelse, så længe du arbejder inden for el-branchen. El-fagets a-kasse har afdelinger over hele landet, så du kan blive medlem uanset hvor du bor. Der er pr. 1. september 2015 knap 19.700 medlemmer i El-fagets a-kasse.

El-fagets a-kasse fokuserer på at forbedre arbejdsvilkårene for ansatte inden for el-branchen. El-fagets a-kasse arbejder på at sikre medlemmers mulighed for kompetencegivende grund-, efter- og videregående uddannelser.Derudover samarbejder a-kassen med Dansk El-forbund, som er en fagforening, der varetager løn- og arbejdsforhold for elektrikere. Størstedelen af Dansk El-forbunds medarbejdere har en baggrund som elektrikere, hvilket sikrer forståelse for og indsigt i arbejdsmarkedet og du er derfor sikker på at få den vejledning og rådgivning, du får brug for.

🤙 Kontingent og efterlønsordning

Kontingentet består af tre dele; Statsbidrag, ATP-bidrag og et administrationsgebyr. Statsbidraget og ATP-bidraget er det samme uanset hvilken a-kasse du er medlem af. Administrationsgebyret hos El-fagets a-kasse er 153 kr. pr. måned.Statsbidraget er 334 kr. pr. måned og ATP-bidraget er 8 kr. pr. måned. Det vil sige, at kontingentet i alt er på 495 kr. pr. måned og dermed 1485 kr. pr. kvartal.Herudover har du mulighed for at betale efterlønsbidrag, som er på 488 kr. pr. måned, 1464 kr. pr. kvartal. Det bliver altså i alt 2949 kr. pr. kvartal med efterlønsbidrag.

Betaler du til efterlønsordningen har du mulighed for at trække dig fra arbejdsmarkedet inden din faktiske pensionsalder. Du skal betale efterlønsbidrag i 30 år, og betalingen skal være påbegyndt senest den måned du fylder 30 år. Du har altid mulighed for at melde dig ud af efterlønsordningen, stoppe betalingen og få overført det indbetalte beløb til din pensionsordning eller få pengene udbetalt. Det beløb du får udbetalt i efterløn afhænger af hvornår du går på efterløn, dine andre pensioners størrelse og hvad du yderligere har af indtægter.

I nedenstående tabel ses standardpriserne for medlemskab af El-fagets a-kasse.

2016

Opkrævning pr. måned

Opkrævning pr. kvartal

Administrationsbidrag

153,-

459,-

Statsbidrag

334,-

1002,-

ATP-bidrag

8,-

24,-

I alt

495,-

1485,-

Efterlønsbidrag

488,-

1464,-

I alt

983,-

2949,-

📶 Kontingentfritagelse

Hvis du mister din ret til dagpenge, kan du søge om kontingentfritagelse. Du bliver fritaget for kontingentet i seks måneder ad gangen, hvorefter du skal søge igen. Det eneste, du ikke kan blive fritaget for er selve administrationsbidraget - som er 153 kr. pr. måned.

🔔 Studerende

Som studerende eller lærling er du gratis medlem hos El-fagets a-kasse. Melder du dig ind i a-kassen, når der er højst et år tilbage af din uddannelse, er du dagpengeberettiget allerede efter din sidste eksamen, hvis du er arbejdsløs. Hvis du ikke når det, kan du melde dig ind senest to uger efter din uddannelse er færdiggjort, og du vil så have ret til dagpenge efter en måned.

Hvis du har været medlem af Dansk El-forbund (fagforeningen) de sidste to år inden du bliver udlært, udbetaler de dagpenge den måned hvor der normalvis er karensperiode. Det vil sige, at du kan være medlem af fagforeningen, og ikke a-kassen og stadig modtage dagpenge fra første dag du er færdigudlært.

🖐️ Dansk El-forbund

Dansk El-forbund er den fagforening, El-fagets a-kasse samarbejder med. Formålet med Dansk El-forund er at forbedre og gennemføre overenskomstforhandlinger. Herudover behandles sager vedrørende opsigelse, arbejdsnedlæggelse, pension, ferie, virksomhedsoverdragelser, udearbejde mm. Dansk El-forbund varetager altså alle former for uoverensstemmelser på de enkelte arbejdspladser. Dette kan foregå gennem mæglingsmøder, fællesmøder, organisationsmøder eller andet.

Dansk El-forbund tager sig i øvrigt af arbejdsforholdene på de enkelte arbejdspladser. Får du eksempelvis en arbejdsskade, skal det anmeldes, og Dansk El-forbund tager sig herefter af det videre forløb. Får du nedsat arbejdsevne, skal på barsel eller bliver syg, kan du få rådgivning og vejledning hos Dansk El-forbund.

Desuden bliver du medlem af El-forum, som både guider dig i forskellige temaer, og er et humoristisk forum, hvor du kan møde andre elektrikere. Yderligere informationer kan findes her.

Som medlem af El-fagets a-kasse, kan du som nævnt blive medlem af Dansk El-forbund og få flere fordele. Du kan blandt andet få billige forsikringer gennem Alka. Herunder er både gruppelivsforsikring, fritidsulykkesforsikring, Forbund indboforsikring og lønsikring. Du får rabat på alle forsikringerne. Rådgivning og informationer vedrørende dækning, priser mm. findes her på deres hjemmeside.

Forbundskontingentet afhænger af hvor i landet du bor, hvor du arbejder, om du er ledig, svend eller lærling. Du kan se de aktuelle satser her.

Udlandsophold

Hvis du får job i et EØS-land, bliver du meldt ud af El-fagets a-kasse og tilmeldes den gældende arbejdsløshedskasse i værtslandet. Der gælder ofte andre regler end i Danmark, og det er som regel obligatorisk at være medlem af en a-kasse.

Hvis du bliver sendt til et EØS-land af en dansk arbejdsgiver, kan du under visse betingelser forblive i El-fagets a-kasse. Dette skal du dog selv ansøge om. Betingelserne og ansøgningsskema findes her: https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=6ae5e256-2a7e-48c5-880e-bbbeb54f606e&PageId=333f56b5-5ee5-4d96-8d02-f1b86100d54c

EØS-landene er Danmark, Belgien, Storbritannien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyskland, Østrig, Cypern, Malta, Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovenien, Slovakiet, Tjekkiet, Bulgarien, Rumænien og Ungarn.

Når du vender tilbage til Danmark, må der højst gå otte uger fra forsikringen i EØS-landet ophører til du er genoptaget i en dansk a-kasse.

Fordele

Hvis du bliver ledig og er medlem af El-fagets a-kasse, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan se hvilke uddannelser her: http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/6-ugers-jobrettet-uddannelse/Nationale%20Faggrupper.aspx

Det kan ofte være svært at gå fra at få løn til dagpenge, eller leve af deltidsarbejde. Derfor kan du søge om at få supplerende dagpenge, hvis du har deltidsarbejde (op til 29,6 timer ugentligt). Du kan få supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 14 uger. Det vil sige, at kun de uger hvor du får supplerende dagpenge, tæller med i de 30 uger. Hvis du har en opsigelsesperiode, skal du have en frigørelsesattest, før du kan få udbetalt supplerende dagpenge.

Til toppen